grantové programy


:: jdi na VELKÉ GRANTY (příspěvky na celoroční činnost)

:: jdi na MALÉ GRANTY (příspěvky na jednorázové akce Zdravého města)

:: jdi na PODPORA ROZŠÍŘENÍ AKTIVIT NNO (grant na pracovníka)

:: jdi na PŘÍSPĚVKY NA DOPRAVU

:: jdi na DOTACE MIMO DOTAČNÍ TITULY

:: jdi na DOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ

:: jdi na SOCIÁLNÍ GRANTY


VELKÉ GRANTY (příspěvky na celoroční činnost)


:: vyhlášení: každoročně 15. 10. (orientační termín)

:: uzávěrka: termín pro podání žádosti pro daný rok je 15. 11. (vždy 1 měsíc po vyhlášení)

:: tématické okruhy:
- sportovní a zájmová činnost mládeže
- kultura
- organizovaná činnost ve prospěch zdravotně postižených spoluobčanů
- jiná společensky prospěšná činnost

:: finanční příspěvek lze poskytnout na:
- materiál a technické náklady nutné k zajištění projektu
- služby
- pronájem prostor a techniky
- poštovné, cestovné, kancelářské potřeby
- náklady spojené s propagací projektu
- ostatní adekvátní náklady, prokazatelně související s projektem
- investice do vlastního majetku žadatele pouze v případě splnění zvláštních podmínek
- spolufinancování - příspěvek může činit nejvýše 70% výdajů žadatele na jednotlivý účel


dokumenty a materiály ke stažení:

:: Velké granty - výúčtování (40 kB)

:: Velké granty - výzva (142 kB)

:: Velké granty - formulář žádosti (132 kB)

:: Velké granty - čestné prohlášení k povinným přílohám (26 kB)

:: Velké granty - čestné prohlášení k bezdlužnosti (20 kB)

:: Velké granty - Rozdělení příspěvků pro rok 2008 (velikost 45 KB)

:: Pravidla hospodaření s prostředky fondu (velikost 48 KB)
MALÉ GRANTY (příspěvky na jednorázové akce Zdravého města)


:: vyhlášení: obecně se počítá s 31.1. a 30.4. - grantové řízení je dvoukolové, v případě nevyčerpání všech finančních prostředků může být vyhlášeno i 3. kolo

:: uzávěrka: maximálně 1 měsíc po vyhlášení (tj. 28.2. a 31.5.).

:: tématické okruhy:
- podpora jednotlivých akcí nebo uzavřené série akcí neziskových organizací, které jsou v souladu s cíli projektu Vsetín – Zdravé město a Akčního plánu zdraví a kvality života.

:: finanční příspěvek lze poskytnout na:
- služby (nájemné, doprava, propagace, ozvučení apod.)
- materiál (pouze materiál přímo související s danou akcí)
- úhradu cestovních náhrad stanovených zákonem 119/1992 Sb.
- spolufinancování - příspěvek může činit nejvýše 70% výdajů žadatele na jednotlivý účel a maximálně 10.000 Kč.


dokumenty a materiály ke stažení:

:: Malé granty - výzva / podmínky (140 kB)

:: Malé granty - formulář žádosti (130 kB)

:: Malé granty - čestné prohlášení k povinným přílohám (24 kB)

:: Malé granty - výúčtování (40 kB)

:: Vzorová tabulka rozpočtu (22 KB)

:: Malé granty - čestné prohlášení II. (20 KB)

:: Malé granty - rozdělení příspěvků v 1. kole 2007 (velikost 29 KB)

:: Malé granty - rozdělení příspěvků v 2. kole 2007 (velikost 22 KB)
PODPORA ROZŠÍŘENÍ AKTIVIT NNO (grant na pracovníka)


:: vyhlášení: obecně v termínu 1.6.

:: uzávěrka: maximálně do 1 měsíce od vyhlášení (30.6.), nebudou-li prostředky rozděleny v 1. kole, bude se po domluvě SPKP, Města Vsetína a Úřadu práce vyhlašovat další kolo

:: tématické okruhy:
- zkvalitnění a rozšíření stávajících aktivit žadatele
- realizace nových činností v duchu poslání žadatele
- podpora zaměstnanosti v regionu

:: finanční příspěvek lze poskytnout na:
- úhradu mzdových nákladů spojených se zřízením a zachováním společensky účelného pracovního místa

:: spolufinancování: mzdové náklady včetně odvodů zaměstnavatele, a to až do výše 100% těchto nákladů, maximálně 13.500 Kč měsíčně na jedno pracovní místo po dobu 6-12 měsíců


dokumenty a materiály ke stažení:

:: Pracovník - podminky (135 kB)

:: Pracovník - kritéria ÚP (28 kB)

:: Pracovník - formulář žádosti (116 kB)

:: Pracovník - formulář „Prohlášení o bezdlužnosti” (22 kB)

:: Pracovník - čestné prohlášení (26 KB)

:: Pracovník - vyúčtování (40 KB)
PŘÍSPĚVKY NA DOPRAVU


:: podávání žádostí: průběžně po celý rok

:: forma příspěvku: částečný příspěvek, pro neziskové organizace a partnery projektu Zdravé město, působící na území města Vsetína, na dopravu vozidlem Peugeot – Boxer

:: finanční příspěvek lze poskytnout na:
- dopravní náklady spojené s veřejně prospěšnou činností těchto organizací, a které jsou fakturovány dopravcem, tj. Technickými službami Vsetín s.r.o.

:: spolufinancování:
>> příspěvek je poskytován:
- do výše 50% nákladů na počet kilometrů
- do výše 50% nákladů na čekací dobu, maximálně však do výše 360 Kč
- maximálně do výše 5.000 Kč pro jednu organizaci v kalendářním roce


dokumenty a materiály ke stažení:

:: Doprava - pravidla pro poskytnutí příspěvku (26 kB)

:: Doprava - žádost (25 kB)
DOTACE MIMO DOTAČNÍ TITULY


Radu Města lze celoročně požádat o jakýkoli příspěvek na cokoli (na rozdíl od výše zmíněných schémat neexistuje zatím téměř žádné omezení, kromě výše finančních prostředků v rozpočtu Města). Finanční příspěvek lze poskytnout především v případě nenadálé události.


dokumenty a materiály ke stažení:

:: Dotace - žádost (50 kB)
DOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ


Co se týče dofinancování projektů podaných u jiných institucí, doporučujeme předem předložit připravovaný projektový záměr Radě Města ke schválení. Projektový záměr by měl odpovídat Strategickému plánu města nebo Plánu zdraví a kvality života. Po schválení projektu požádat o spolufinancování.


dokumenty a materiály ke stažení:

:: Dofinancování - popis podmínek a systému (20 kB)
SOCIÁLNÍ GRANTY


:: vyhlášení: každoročně 1. 7. (orientační termín)

:: uzávěrka: termín pro podání žádosti pro daný rok je 15. 9.

:: podpora projektů zaměřených:
na poskytování sociálních služeb zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení zahrnující sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální intervence tak, jak jsou vymezeny zákonem o sociálních službách

:: finanční příspěvek lze poskytnout na:
- provozní náklady nezbytné pro realizaci projektu
- mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci projektu
- odměny vyplacené na základě dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění)

:: spolufinancování:
příspěvek může činit nejvýše 70% výdajů žadatele na jednotlivý účel


dokumenty a materiály ke stažení:

:: Sociální granty - výzva (velikost 148 KB)

:: Sociální granty - formulář žádosti (velikost 407 KB)

:: Sociální granty - čestné prohlášení I. (velikost 21 KB)

:: Sociální granty - čestné prohlášení II. (velikost 27 KB)
© SPKP